Jak soutěžit

18.10.2017
SDÍLEJ:

Termín soutěže: od 13. 11. 2017 do 12. 12. 2017

Velká Vánoční soutěž s Deníkem!

Princip soutěže

Na stránkách www.vanoce.denik.cz/soutez, bude každý den od pondělka do pátku uveřejněn článek odkazující na soutěž pro daný den. Úkolem soutěžícího je otevřít aktivní soutěžní okno a zodpovědět soutěžní otázku pomocí přiloženého formuláře, poté odpověď odeslat (jako nápověda soutěžícímu slouží přiložený odkaz na stránky partnera, který pro daný den věnuje ceny do soutěže).

Podmínky pro získání výher

Výherce, vylosuje odborná tříčlenná porota složena se zástupců reakce Deníku. Minimální počet výherců pro daný soutěžní den jsou 3 výherci, maximální počet výherců – až do vyčerpání cen pro daný soutěžní den. Každý den je možno zaslat z jedné e-mailové adresy 3 odpovědi. Soutěžit lze opakovaně každý den.

Ceny

Ceny do soutěže věnují výhercům partneři soutěže, dodání výher vítězům bude zajištěno prostřednictvím partnerů. Partner má lhůtu 30 dní na předání výhry soutěžícím.

Oznámení a předání výher

Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailové adresy či telefonu, které uvedli v dotazníku při registraci do soutěže. Nepodaří-li se výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá jeho výhra ve prospěch organizátora.

Výherci budou na stránkách www.vanoce.denik.cz/soutez,  uveřejněni nejpozději do 18. 12. 2017.

Výherce si cenu vyzvedne podle domluvy s partnerem v jeho sídle, případně bude zaslána na adresu soutěžícího.

Pravidla soutěže s názvem Velká Vánoční soutěž s Deníkem.

I. Obecná ustanovení

 1. Soutěž Velká Vánoční soutěž s Deníkem (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím profilu webové stránky Denik.cz
 2. Organizátorem soutěže je společnost Vltava Labe Média a.s. U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČ: 01440578, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18970 (dále jen „organizátor“).
 3. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni přihlášení se do soutěže. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu § 116 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
 4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Zejména si organizátor vyhrazuje právo soutěž zrušit v případě, že v jejím průběhu bude zaznamenáno neregulérní chování účastníků, popř. pokusy o zmanipulování výsledků soutěže v takovém rozsahu, že nebude možné zajistit spravedlivý a objektivní výběr vítězů soutěže. V případě, že spravedlivého a objektivního výběru vítěze by bylo možné dosáhnout dodatečnou úpravou těchto pravidel, vyhrazuje si organizátor soutěže právo takovou úpravu provést. O změně pravidel bude organizátor soutěže účastníky informovat.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří se budou pokoušet či poruší výše zmíněná pravidla. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo posuzovat jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.
 6. Termín soutěže: od 13. 11. 2017 do 12. 12. 2017, soutěž bude probíhat na území České republiky.

II. Soutěž

 1. Účastníkem soutěže se stává každý registrovaný návštěvník webu denik.cz, který splňuje podmínky stanovené v čl. I. odst. 2. těchto pravidel soutěže, vyplní své jméno, příjmení a e-mailovou adresu v registračním formuláři, akceptuje tato pravidla soutěže a zodpoví soutěžní otázku. Všechny tyto podmínky musí splňovat každý účastník soutěže kumulativně.
 2. Každý registrovaný soutěžící může poslat maximálně 3 odpovědi denně. Soutěžit lze opakovaně každý den.
 3. V rámci každé soutěže bude vyhlášena jedna soutěžní otázka. Spolu se soutěžní otázkou bude vyhlášen i počet výherců a ceny, které tito výherci získají.
 4. Úkolem soutěžících je zaslat odpověď na soutěžní otázku. Lhůta pro zaslání odpovědí začíná běžet vyhlášením soutěžní otázky a končí ve 23:59 soutěžního dne.
 5. Soutěžící odpoví na otázku tak, že výplní přiloženy formulář a tento odešle.
 6. Výherce, vylosuje odborná porota složena se zástupců reakce Deníku. Minimální počet výherců pro daný soutěžní den jsou 3 výherci, maximální počet výherců – až do vyčerpání cen pro daný soutěžní den. Přesný počet výherců pro daný soutěžní den bude vždy oznámen spolu se soutěžní otázkou.
 7. Organizátor soutěže bude vyhlašovat jména vítězů průběžně. Jména všech výherců budou na stránkách www.vanoce.denik.cz/soutez uveřejněna nejpozději do 18. 12. 2017.
 8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné a není možné je alternativně plnit v hotovosti.

III. Ceny

 1. Ceny výhercům soutěže věnují sponzoři soutěže, případně subjekt uvedený u zadání soutěže.
 2. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

IV. Předání výher

 1. Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailové adresy či telefonu, které uvedli v dotazníku při registraci do soutěže. Výhry budou předávány v sídle partnera soutěže, případně zasílány poštou.
 2. Nepodaří-li se výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá jeho výhra ve prospěch organizátora.
 3. Partner soutěže neodpovídá za nedoručení výher smluvním přepravcem, ani za skryté vady výher poskytovaných v rámci akce.

V. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně po dobu deseti let ode dne zahájení soutěže užít jména a podobizny výherců v souladu s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), na internetových portálech provozovaných či držených organizátorem soutěže a v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy.
 2. Každá osoba, která se přihlásí do soutěže, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o titulech vydávaných organizátorem soutěže a o jiných nabídkách v souvislosti s těmito tituly. Přihlášením se do soutěže soutěžící dále uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností Vltava Labe Media a. s., jakožto správcem a zpracovatelem za účelem zařazení do databáze a za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení, a to po dobu deseti let souhlasu ode dne zahájení soutěže. Soutěžící uděluje souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoli písemným podáním doručeným na adresu sídla organizátora odvolán.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny.
 2. Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto pravidel. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za zneužití soutěžních fotografií třetí osobou.
 3. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 13. 11. 2017
 4. Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách www.vanoce.denik.cz/soutez a každý účastník je povinen seznámit se s úplnými pravidly soutěže, které se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými.

Autor: Redakce

18.10.2017
SDÍLEJ:

SERVIS


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

< Zpět na Vánoční speciál